DISCLAIMER & PRIVACY

PRIVACY BELEID RnE | Technical Support

RnE | Technical Support, gevestigd aan de Landweerstraat Zuid 95-T 5349 AK te Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.RnE.nu, Landweerstraat Zuid 95-T, 5349 AK Oss, M: 06 - 1849 1692. Mw. S. Wongsodjiwo is de Functionaris Gegevensbescherming van RnE | Technical Support. Zij is te bereiken via info@RnE.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
RnE | Technical Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

uw voor- en achternaam
geslacht (i.v.m. aanhef in brief of mail)
adresgegevens
(mobiel en/of vast) telefoonnummer
e-mailadres
IBAN-rekeningnummer
opdracht- en opleverdatum, ook voor relatiebeheer
bestelnummers en type van uw bestelde en geleverde producten i.v.m. mogelijke defecten vanuit service; tevens m.b.t. service, nazorg en onderhoud e.d.
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of bijvoorbeeld door een reactie in deze website aan te maken,
gegevens over uw activiteiten op onze website (google analytics en/of vergelijkbare tracking cookies

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft geen enkele intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ook niet als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@RnE.nu, dan verwijderen wij uiteraard deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RnE | Technical Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

het afhandelen van uw betaling
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
om goederen en diensten bij u af te leveren of u eventueel voor een gesprek te bezoeken of uit te nodigen
RnE | Technical Support analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
RnE | Technical Support volgt uw surfgedrag over deze website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
RnE | Technical Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Géén geautomatiseerde besluitvorming
RnE | Technical Support neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken, zeker niet die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het zou dan gaan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een menselijke beslissing (bijvoorbeeld een medewerker van RnE | Technical Support) tussen zit. Dit is niet aan de orde.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RnE | Technical Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens, adressen et cetera: 7 jaar. De reden is de bewaarplicht vanuit de Belastingdienst, doch tevens vanuit serviceoverwegingen. Gegevens van installaties (i.g.v. verlies of diefstal t.b.v. vervanging of service): 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
RnE | Technical Support deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden louter als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te moeten voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of (juridisch) bevel; waar mogelijk of toegestaan melden wij dit aan u.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RnE | Technical Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt RnE | Technical Support uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RnE | Technical Support gebruikt géén functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RnE | Technical Support gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we géén cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u daarom al niet geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook géén cookies geplaatst met services door en/of via derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, waaronder met name Google Analytics (cookie die websitebezoeken meet; bewaartermijn: 2 jaar).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RnE | Technical Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@RnE.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
RnE | Technical Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RnE | Technical Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@RnE.nu.

DISCLAIMER

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, niet volledig of anderszins niet correct is. RnE | Technical Support is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. RnE | Technical Support, noch haar toeleveranciers kunnen echter instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de site is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van RnE | Technical Support c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de RnE | Technical Support website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Hoewel het streven van RnE | Technical Support er op is gericht dat de RnE website continue toegankelijk is, kan RnE | Technical Support geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het feit dat de RnE | Technical Support website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De RnE | Technical Support website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. RnE | Technical Support garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen.

RnE | Technical Support is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de RnE | Technical Support website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door RnE | Technical Support. RnE | Technical Support is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar de RnE | Technical Support website.

Suggesties, ideeën en materialen over de RnE | Technical Support website die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Privacy-wetgeving (AVG) zijn vastgelegd, van toepassing zijn. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de RnE | Technical Support website en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.


RnE Technical Support
Landweerstraat Zuid 95-T
5349 AK  Oss

E  info@RnE.nu
I  www.RnE.nu
KvK  1722 6478

 

© 1999 - | i-quip.nl | creative advice